โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (สำหรับ นิสิตตั้งแต่รหัส 60 ลงมา)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต

ก.

วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

 

- วิชาเอกบังคับ

15 หน่วยกิต

 

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ข.

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต ได้แก่

03770521

ทฤษฎีองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม

Industrial Organization and Management Theory

03770522

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรม

Industrial Business Environment Analysis

03770523

การจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม

Quality Management for Industry

03770529

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรม

Strategic Management for Industry

03770541

การจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม

Production Management for Industry

 

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต (3 รายวิชา)

03770511

พัฒนาการและระบบอุตสาหกรรม

Development and Industrial Systems

03770512

หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการธุรกิจ

Principles of Economics for Business Management

03770524

พฤติกรรมองค์การอุตสาหกรรม

Industrial Organization Behavior

03770525

การจัดการความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรม

Risk Management for Industry

03770526

ภาวะผู้นำองค์การอุตสาหกรรม

Industrial Organization Leadership

03770527

การควบรวมกิจการอุตสาหกรรม

Industrial Merger and Acquisition

03770528

การจัดการโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรม

Industrial Supply Chain Management

03770531

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม

Industrial Project Feasibility Studies

03770542

การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

03770543

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม

Product Development for Industry

03770544

กลยุทธ์นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม

Innovation Strategies for Industry

03770591

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

Research Methods in Industrial Administration and Development

03770596

เรื่องเฉพาะทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

Selected Topics in Industrial Administration and Development

03770598

ปัญหาพิเศษ

Special Problems

*หลักสูตรสำหรับนิสิตรหัส 61 กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

 

ภาคการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา

 

ภาคการศึกษา

ช่วงระยะเวลา

จากเดือน

ถึงเดือน

ภาคต้น

สิงหาคม

ธันวาคม

ภาคปลาย

มกราคม

พฤษภาคม

* กรณีรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ได้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจบ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนด้วย