แผนการเรียน

(สำหรับ นิสิตตั้งแต่รหัส 60 ลงมา) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770521 ทฤษฎีองค์การและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0)
03770522 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0)
03770541 การจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม 3(3-0)
  รวม 9(9-0)
   
   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770523 การจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม 3(3-0)
  วิชาเอกเลือก 6( - )
  รวม 9(9-0)
   
   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770529 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรม 3(3-0)
03770597 สัมมนา 1
03770599 วิทยานิพนธ์ 3
  วิชาเอกเลือก 3( - )
  รวม 10(-0)
   
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770597 สัมมนา 1
03770599   วิทยานิพนธ์ 3
  รวม 4
   
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770599   วิทยานิพนธ์ 3
  รวม 3
   
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย –ปฏิบัติการ)
03770599   วิทยานิพนธ์ 3
  รวม 3

*สำหรับนิสิตรหัส 61กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูล