การสมัครเข้าศึกษา/อัตราค่าธรรมเนียม

ภาคปกติ
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
 
ภาคพิเศษ
 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2 รวมตลอดหลักสูตร
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
สำหรับนิสิต รหัส 52
45000
40000
40000
40000
20000
15000
200000
สำหรับนิสิต รหัส 53 - 55
51000
46000
40000
40000
20000
15000
212000
สำหรับนิสิต รหัส 56
51000
46000
40000
40000
20000
15000 212000
                   
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2 รวมตลอดหลักสูตร
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย
สำหรับนิสิต รหัส 58 ขึ้นไป
51,000
54,000
54,000
53,000
212000
 
*หมายเหตุุ ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
 
ค่าลงทะเบียน ปี 3 เป็นต้นไป
นิสิตรหัส 52 - 55 1000/เทอม
รหัส 56 15000/เทอม
รหัส 58 15000/เทอม
ค่ารักษาสภาพ
นิสิตรหัส 52 - 55 1000/เทอม
รหัส 56 6000/เทอม
 
ค่าลงทะเบียนเรียน eng
นิสิตรหัส 52 - 55 4800/เทอม
รหัส 56 6000/เทอม
รหัส 58 6000/เทอม
 
ขั้นตอนการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
  *ให้นิสิต มารายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็น แคชเชียร์เช็ค (ธ.ทหารไทย) ระบะสั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา" ที่อาคาร 10 ชั้น 4 ตามวันและเวลที่กำหนด
 
การรับสมัคร
 
  สามารถซื้อใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
 เบอร์โทรติดต่อสำนักงาน 038352842 (คุณนฤมล บุญมูล)