บทความและงานวิจัย

ลำดับ เรื่อง ไฟล์
1. รูปแบบภาวะผู้นาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด
2. ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3. คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จากัด ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
4. ปัจจัยด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง