ข่าวด่วน

<marquee behavior="scroll" direction="left" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">
               <a href="newms/pr_news/005pr/2017/April/17761121_1708620602498509_3151847031111298706_o.pdf" target="_blank"> ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เรื่องหยุดการเรียนการสอน เนื่องในวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560</a>
                </marquee>-->

ผลสอบประมวลความรู้ แผน ข