ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

   

P’Jan
ขอบข่ายความรับผิดชอบ
 • การรับนิสิตใหม่
 • ประสานงานนิสิตใหม่กรอกประวัติออนไลน์
 • ขอรหัส Nontri Account
 • ทำบัตรนิสิตใหม่
 • การต่ออายุห้องสมุด

P’Nok
ขอบข่ายความรับผิดชอบ
 • การชำระเงินของนิสิต
 • ขอ ศธ.หนังสือผู้ทรงคุณวุฒิ

P’Kwan
ขอบข่ายความรับผิดชอบ
 • การลงทะเบียนเรียน
 • ตารางเรียน
 • เกรด / ผลการเรียน
 • การสอบปากเปล่านิสิต แผน ก (ภาคปกติ)
 • การสอบปากเปล่านิสิต แผน ก (ภาคพิเศษ)
 • การสอบปากเปล่า/ประมวลความรู้ แผน ข
 • ระเบียบการสอบปากเปล่าทั้งหมด
 • คำร้องต่างๆ
   
ให้นิสิตแต่ละรหัส สอบถามข้อสงสัยเรื่องต่างๆ ผ่านทางตัวแทนนิสิตของแต่ละรหัส ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่ตามของข่ายงานนั้นๆ