เอกสารภายในคณะฯ

 

ขั้นตอนการขอให้โครงการออกเลข ศธ. หนังสือภายนอก และ หนังสือภายใน

 • นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หน้าเวป www.ms.src.ku.ac.th
 • แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลของตัวเองตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

คำเตือน

 1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลตัวเองก่อนดำเนินการส่งมายังโครงการฯ
 2. และ **ไม่ควรปรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ**
 3.  font ที่ใช้ในแบบฟอร์มเอกสาร คือ TH SarabunIT๙ 
 4. ถ้าหากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มี font ดังกล่าว สามารถ Download และติดตั้ง font ได้ที่นี้ DownloadFont

 • นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ส่งอีเมลล์ ถึงโครงการฯ special_mba@ms.src.ku.ac.th
 • การขอเลข ศธ. ประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออย่างเร็ว ภายใน 3 วัน
 • เอกสารลงนามเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผ่านอีเมลล์ หรือ Line กลุ่ม ให้ติดต่อรับที่โครงการฯ
 • หนังสือภายนอกใช้กับผู้ทรง/อาจารย์ ที่ไม่ได้สังกัด มก.วิทยาเขตศรีราชา
 • หนังสือภายในใช้กับผู้ทรง/อาจารย์ ที่สังกัด มก. วิทยาเขตศรีราชา