โครงการปฐมนิเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
(ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและคำแนะนำที่สำคัญต่อการศึกษาในระดับปริญญาโทของนิสิต