ขอให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58 และระหัส 59 เข้าอบรมความรู้ด้านสถิติเพื่อการทำวิทยานิพนธ์

ทางโครงการฯ มีการจัดโครงการให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58 และระหัส 59 เพื่อให้ความรู้ด้านสถิติเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ โครงการอบรมวิจัยเชิงปริมาณ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. และโครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 10105 อาคาร 10