ข่าวด่วน

<marquee behavior="scroll" direction="left" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">
               <a href="newms/pr_news/005pr/2017/April/17761121_1708620602498509_3151847031111298706_o.pdf" target="_blank"> ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เรื่องหยุดการเรียนการสอน เนื่องในวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560</a>
                </marquee>-->

ขอให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58 และระหัส 59 เข้าอบรมความรู้ด้านสถิติเพื่อการทำวิทยานิพนธ์

ทางโครงการฯ มีการจัดโครงการให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58 และระหัส 59 เพื่อให้ความรู้ด้านสถิติเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ โครงการอบรมวิจัยเชิงปริมาณ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. และโครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 10105 อาคาร 10