โครงการอบรมวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา เป็นวิทยาการ